1922

Whistleblower

Air Greenland koncernen – omfattende Air Greenland A/S, Hotel Arctic, World of Greenland og Grønlands Rejsebureau – har besluttet at etablere en whistleblowerordning for koncernens ansatte, kunder, leverandører og øvrige eksterne samarbejdspartnere.

Whistleblowerordningen har til formål at sikre, at en uvildig og uafhængig part kan tage imod informationer om eventuelle uregelmæssigheder uden om koncernens ledelsessystem. Whistleblowerordningen er således en rapporteringskanal, der supplerer de allerede eksisterende rapporteringskanaler.

 

Ansatte i koncernen, kunder, leverandører og øvrige eksterne samarbejdspartnere kan indberette oplysninger til koncernens whistleblowerordning om:

 

Strafbare forhold f.eks. misbrug af økonomiske midler, tyveri, bedrageri, bestikkelse, grove overtrædelser af tavshedspligt mv.
Alvorlige overtrædelser af lovbestemmelser, interne regler og manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser.
Du kan indberette her https://airgreenland.whistleblowernetwork.net

 

For at sikre anonymitet, hvis du anmelder på Air Greenland netværk, skal du:

  • Åben en ny browser 
  • Kopier linket over i adressefeltet
  • Tryk enter

 

Retningslinjer for Air Greenlands whistleblowerordning

 

Formål

1: Air Greenland koncernen - omfattende Air Greenland A/S, Hotel Arctic, World of Greenland og Grønlands Rejsebureau - har besluttet at etablere en whistleblowerordning for koncernens ansatte, kunder, leverandører og øvrige eksterne samarbejdspartnere.

 

Whistleblowerordningen har til formål at sikre, at en uvildig og uafhængig part kan tage imod informationer om eventuelle uregelmæssigheder uden om koncernens ledelsessystem. Whistleblowerordningen er således en rapporteringskanal, der supplerer de allerede eksisterende rapporteringskanaler.

 

2: Med henblik på at sikre ordningens uvildighed forankres administrationen hos en ekstern administrator.

 

 

Retten til at afgive oplysninger

1: Ansatte i koncernen, kunder, leverandører og øvrige eksterne samarbejdspartnere kan indberette oplysninger til koncernens whistleblowerordning om:

Strafbare forhold f.eks. misbrug af økonomiske midler, tyveri, bedrageri, bestikkelse, grove overtrædelser af tavshedspligt mv. Alvorlige overtrædelser af lovbestemmelser, interne regler og manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser.

 

2: Whistleblowerordningen er alene tiltænkt de situationer, hvor forholdet ikke kan håndteres inden for eksisterende organisation, herunder ledelsessystemet, tillidsmandsinstitutionen og Air Greenland Kundeservice.

 

3: Whistleblowerordningen således ikke forhold, hvortil der er etableret særlige interne eller eksterne klagemuligheder. F.eks. skal indberetninger, der vedrører flyveoperationelle eller flyvetekniske forhold rettes til Trafikstyrelsen via info@tbst.dk 

 

4: Samarbejdsproblemer, utilfredshed med ledelsesmæssige beslutninger og lignende skal ikke indberettes via whistleblowerordningen, men skal i stedet håndteres på sædvanlig vis, f.eks. ved henvendelse direkte til nærmeste leder eller til tillidsrepræsentanten.

 

5: Hvis indberetningen er indgivet i god tro, er indberetteren beskyttet mod enhver form for sanktioner i relation til indberetningen.

 

 

Anonymitet

1: Oplysninger omfattet af whistleblowerordningen kan indberettes anonymt eller med navn.

 

2: Hvis en indberetter vælger at angive navn, kan indberette blive indkaldt som vidne i en eventuel senere retssag, og dermed ophører anonymiteten.

 

3: Den eksterne administrator registrerer ikke, fra hvilke internetadresser en indberetning kommer. Og kan derfor aldrig finde tilbage til indberetteren.

 

 

Behandlingen af oplysninger indgivet til whistleblowerordningen

1: Whistleblowerordningen anmeldes til Datatilsynet.

 

2: Den eksterne administrator foretager den indledende vurdering af oplysninger indgivet til whistleblowerordningen. Alle henvendelser vil blive indledende vurderet inden for maksimalt 24 timer.

 

3: Oplysninger om forhold, der falder uden for ordningens formål, skal afvises af administrator med en tilbagemelding til den, der har indgivet oplysningerne. Såfremt oplysningerne er indgivet anonymt, foretages der ikke yderligere i sagen.

 

4: Administrator skal foretage en vurdering af forholdets grovhed og mulighederne for at dokumentere forholdet gennem videre undersøgelser med henblik på at konstatere, om koncernen har handlet eller handler i strid med lovgivningen eller på anden vis har gjort sig skyldig i grove fejl eller forsømmelser.

 

5: Administrator videresender oplysninger indgivet til ordningen til behandling ved den af koncernen udpegede kontaktperson i koncernen, samt orienterer selskabets bestyrelsesformand om indberetningen. Kontaktpersonen foretager efter intern praksis det videre i anledning af oplysningerne.

 

6: Administrator skal i særlige tilfælde, hvor det af habilitetsmæssige årsager mv. ikke skønnes hensigtsmæssigt at oversende sagen til behandling ved kontaktpersonen i koncernen, videresende oplysningerne til koncernens formandsskab. Vedrører forholdet formandsskabet, orienterer administrator den samlede bestyrelse.

 

7: Personer, der bliver indberettet oplysninger om til whistleblowerordningen, vil blive informeret om de fremsatte påstande, herunder hvilken type oplysninger, der er tale om, hvem oplysningerne bliver videregivet til samt om reglerne om indsigt i og mulighed for at korrigere oplysninger.

 

8:Pligten til at informere den der bliver indberettet oplysninger om kan dog udskydes, hvis det er nødvendigt for at sikre bevismateriale – og i visse tilfælde helt undlades.

 

 

Opfølgning

1: Formanden i Air Greenland orienteres hvert kvartal om antallet og karakteren af indberetninger til Air Greenlands whistleblowerordning.